Обновена: април 2021 г.

1. Общи положения

1.1. Настоящите общи условия (наричани за краткост “Общите условия”) на “От Манастира” ЕООД, ЕИК 202845657, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Цар Иван Асен II” 54 (наричано за краткост “Дружеството”) уреждат отношенията по повод на услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.otmanastira.com (за краткост “Услугите” и Уебсайта”), между Дружеството и физически лица (наричани за краткост “Потребители”), които със или без създадена лична регистрация желаят да закупят от предлаганите в Уебсайта стоки.

1.2.Регистрацията в Уебсайта е безплатна, доброволна и желателна, но не задължителна. За да направи поръчка, Потребителят може да се регистрира като потребител на Уебсайта. След успешна регистрация на профила, Потребителят ще получи e-mail с потвърждение, че може да влиза в своя профил. Използването на Уебсайта от Потребителите ги обвързва автоматично с настоящите Общи условия, с които те се съобразяват за цялото време на ползването на Уебсайта, от първоначалното влизане, до напускането му. Преди финализиране на електронната заявка за покупка, слагайки отметка “Съгласявам се с Общите условия и Политиката за поверителност”, Потребителите се съгласяват изцяло, приемат и се задължават да спазват настоящите Общи услови, с което се счита, че договорът е сключен и Потребителите декларират, че няма да нарушават българското законодателство, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката.

1.3. Продуктите, които се намират на Уебсайта представляват публична оферта по смисъла на чл.291 от ТЗ.

2. Поръчка

2.1. Предлаганите на Уебсайта продукти могат да бъдат поръчвани от Потребители с регистриран профил. При регистрация за извършване на поръчка Потребителите попълват следните данни – име, фамилия, e-mail адрес, адрес за доставка, адрес за фактуриране, име и регистрационни данни на фирма (не са задължителни). Потребителите се задължават да подават вярна информация. Същата ще бъде обвързана с доставката на поръчаните продукти. Потребителите следва да уведомят Дружеството при невъзможност да получат продуктите при доставка. При промени в предоставената информация Потребителите се задължават да актуализират данните си своевременно.

2.2. След като Потребител завърши поръчка, той/тя ще получи уведомителен e-mail от Уебсайта с потвърждение на всички данни за поръчката (номер, поръчани продукти, стойност на поръчката, избран метод на плащане и доставка). Завършвайки своята поръчка, Потребителят се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна. Изпращането на уведомителния e-mail се приема за официално потвърждаване на поръчката от страна на Дружеството.

2.3. Завършвайки своята поръчка, Потребителят се съгласява, че Дружеството може да се свърже с него чрез всички налични средства за уточняване на детайлите по поръчката.

2.4. Потвърждението на поръчката има сила на договор за доставка от разстояние. В случай, че е необходимо уточняване на детайли по изпълнение на поръчка заявена от Потребител в Уебсайта, Дружеството ще се свърже с Потребителя по телефона. При невъзможност за осъществяване на връзка с Потребителя по телефона (невалиден или грешен телефонен номер, предоставен от Потребителя, както и липса на връзка със същия), ще бъде направен опит за връзка чрез e-mail. В случай, че до 3 (три) дни от първия опит за контакт такъв не бъде осъществен и/или не бъде получен отговор (обратна връзка) от страна на Потребителя, поръчката ще бъде отменена от Дружеството.

2.5. Дружеството има право едностранно да прекрати поръчка, като своевременно уведоми Потребителя, без по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди, при следните случаи:

2.5.1. Ако три последователни поръчки са върнати от клиента без да е дадена основателна причина.

2.5.2. Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил непълни и/или неточни данни, включително, когато е посочил непълен или неточен адрес, телефон или e-mail адрес.

2.6. В случай, че Дружеството не може да изпълни поръчка поради собствена вина, Дружеството се задължава да уведоми Потребителя за това и да възстанови платените от него суми, ако има такива, в срок до 14 дни от датата, на която Дружеството е следвало да изпълни задължението си по договора.

3. Доставка

3.1. Доставката на поръчаните стоки се осъществява от Дружеството.

3.2. Заявените за покупка продукти се доставят на Потребителите лично на посочения от тях адрес или на изрично посочен от Потребителите получател. След предаване на продуктите всички рискове, произтичащи от доставката на продуктите, се прехвърлят върху Потребителите.

3.3. Сроковете за доставка на поръчките зависят от графика за тяхната обработка и условията на Дружеството. Дружеството се задължава да отразява своевременно на Уебсайта всяка промяна на условията за доставка, както и да информира Потребителите за извънредните обстоятелства, които водят до удължаване на срока за доставка. Ако продукт не може да бъде доставен в указания срок или изобщо не може да бъде доставен, Дружеството се задължава да информира Потребителя за това. При забавяне на доставка поради форсмажорни обстоятелства – лошо време, затворени пътища, технически проблеми с превоза и други, Дружеството не носи отговорност и срокът на доставка в тези случаи се удължава с времето на съществуване на обективните обстоятелства.

3.4. При доставка на посочения от Потребителя адрес поръчката се предоставя лично на Потребителя, след като е изплатена дължимата цена (на място при доставката). При невъзможност за получаване на пратката лично от Потребителя, тя се връчва на член от домакинството или офиса, като се отбелязва името на действителния получател. При невъзможност за установяване на контакт с Потребителя на посочения от него телефон или невъзможност за приемане на поръчката, при извършени три посещения на посочения адрес, поръчката се отменя от Дружеството.

4. Цени и плащане

4.1. За всеки от продуктите в Уебсайта е посочена единична цена. Всички цени са в български лева с включен ДДС и се разбират като крайни. Те не включват цената за доставка.

4.2. Цената на продуктите е посочената в Уебсайта към момента на времето на поръчката.

4.3. В случаи на промоции, цената на промоционалните продукти е посочената в Уебсайта към момента на времето на поръчката в рамките на посочения промоционален период.

4.4. Потребителят заплаща стойността на поръчката, включваща стойността на продукта и на доставката.

5. Отказ от договора и рекламации

5.1. Потребителят има право да се откаже от сключения от него договор и да върне поръчаните продукти на основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗП в рамките на 7 (седем) работни дни от получаване на продуктите без да дължи обезщетения или неустойка и без да посочва причина, като разходите за връщане са за негова сметка. Потребителят трябва да информира Дружеството за отказа по телефона, чрез e-mail на адрес orders@otmanastira.com или в секция “Контакти” в Уебсайта чрез попълване на формуляра.

5.1.1. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазена оригинална опаковка и етикет в срок от 10 работни дни от изтичане на срока за отказ.

5.1.2. При връщане на продуктите поради отказ от договора, ако Потребителят е заплатил продуктите, Дружеството му възстановява изцяло платената сума в брой, по посочена от него банкова сметка в срок до 15 /петнадесет/ дни от връщане на продуктите. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне продуктите и/или продуктите е с нарушен търговски вид и не са върнати със запазена оригинална опаковка и етикет. Продуктите, които са комплект, трябва да бъдат върнати като такъв. Кутията и опаковката се смятат за част от него.

5.2. Получателят може да направи рекламация на доставената стока, когато доставената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба.

5.2.1. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в констатирани:

 • Дефекти на доставената стока
 • Липса на части от продуктите
 • Повреда на продуктите при транспортиране, нарушения на физическата цялост на опаковката и съдържанието й
 • Доставената стока не съответства на поръчаната

5.2.2. Рекламации се приемат от клиентският профил на eлектронния адрес на Дружеството. В рекламацията се посочват номерът на поръчката и името на продукта. Уточнява се начинът на връщане на закупената стока, както и начинът за връщане на сумата, заплатена за него.

5.2.3. При рекламация Потребителят може да избере между следните варианти:

 • Замяна на конкретен продукт за същия без дефекти в случай, че има наличен такъв, като замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка
 • Връщане на конкретен продукт срещу възстановяване на платената цена в брой.

5.3. Дружеството не е длъжно да приеме върната стока или рекламация, както и не дължи компенсация на Потребителя в следните случаи:

 • Когато искането е за замяна на закупен продукт с друг с различни характеристики или различен тип продукт.
 • Продуктите са върнати поради отказ или рекламация, направени в срок надвишаващ 7 (седем) работни дни, предвидени в чл. 5.1. от работния ден следващ датата на сключването на договора.
 • Върнатият при условията на чл. 5.2. от Общите условия продукт не е във вида и състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи).

5.4. Във всички случаи, разходите за връщане, повторно изпращане са за сметка на Потребителя, с изключение на случаите от 5.2.1, при които Доставчикът ще понесе разходите по доставката.

6. Лични данни

6.1. Дружеството зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Прочетете “Политика за поверителност” публикувана тук. Тя е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

6.2. Дружеството се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, за които са получени, според Политиката за поверителност. Ако Потребителят е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.

6.3. Дружеството се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица, освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.

6.4. Дружеството се задължава да използва личните данни, които Потребителите предоставят, само за следните цели:

 • Обработка на клиентска поръчка
 • Статистически цели, за подобряване работата на Уебсайта
 • Администриране и обслужване съдържанието на Уебсайта
 • 6.5. Ако Потребител е дал съгласието си да бъде уведомяван за нови продукти и промоции, които биха представлявали интерес за него/нея.

6.5. Дружеството не изисква от своите Потребители чрез никакви комуникационни средства конфиденциална информация, банкови сметки, данни за банкови карти.

6.6. Потребителят носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

6.7. Дружеството не поема каквато и да било отговорност в случай, че Потребител бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Дружеството.

7. Други условия

7.1. Дружеството не носи отговорност за грешки на Уебсайта, възникнали поради промени, настройки или други технически причини, както и поради злонамерена намеса.

7.2. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от Дружеството с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. Независимо от основанието довело до изменение на Общите условия на Дружеството, Дружеството се задължава да информира Потребителите си относно промяната като ги постави на видно място на Уебсайта. Промените влизат в сила от деня на оповестяването им на Уебсайта.

7.3. Дружеството има право да заличава потребителски профил на Потребител, който нарушава условията за ползване на Уебсайта или го използва не по предназначение.

7.4. Дружеството не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Уебсайта или за всякакви грешки или пропуски в съдържанието, които могат да доведат до вреди.

7.5. Дружеството не предлага никакви директни или косвени гаранции, че услугата ще отговаря на изискванията на Потребителя или тя ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки, че продуктите/услугите, получени безплатно или закупени от Уебсайта ще задоволят изискванията или очакванията на Потребителя.

7.6. Дружеството има право да публикува рекламни банери и/или връзки на която и да е част от Уебсайта съобразно действащото законодателство.

7.7. Всички възникнали спорове, произтичащи от ползването на Уебсайта във връзка със закупуването на стоки, се разрешават по взаимно съгласие с Потребителите, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото българско законодателство. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.